Kompleks sportowo-rekreacyjny „Targowica”

W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła w Nowym Wiśniczu znajduje się kompleks sportowo-rekreacyjny „Targowica”. Obiekt wyposażony jest w boisko do piłki ręcznej/nożnej, boisko do siatkówki/koszykówki, bieżnię do biegu na 60 m oraz do skoku w dal. Można również skorzystać z obiektów małej architektury tj. siłowni zewnętrznej, ławek, stojaków na rowery.

Ukończony w 2019 roku  obiekt służy przede wszystkim rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Wybrane urządzenia siłowni zewnętrznej dostosowane zostały również do wydajności i możliwości treningu osób starszych. Mamy zatem nadzieję, że powstały kompleks sportowy będzie doskonałym miejscem do spędzenia czasu wolnego całych rodzin.

Kompleks sportowo-rekreacyjny powstał w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 733 i działki 734 w centrum Nowego Wiśnicza – Targowica” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Kompleks Targowica Kompleks Targowica