Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie

W dniu 4 grudnia 1910 roku w domu dr Adama Łuckiego, właściciela ziemskiego, powstało Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej, którego założycielami byli: ksiądz proboszcz Adam Wawrzewski, dr Antoni Łucki, Jan Piwowarczyk, Jan Zygmunt – wójt, Władysław Wrona, Jan Florczak, Michał Porwisz, Adam Ćwik, Kazimierz Kieroński. Przyjęto statut stowarzyszenia ochotniczej straży pożarnej zatwierdzony 27 czerwca 1902 roku we Lwowie.

Przewodniczącym komitetu założycielskiego Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Chronowie został dr Antoni Łucki, natomiast sekretarzem Kazimierz Kieroński.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie działała nieprzerwanie z wyjątkiem wojen światowych, kiedy to działalność statutową, nieoficjalnie wykonywali członkowie, którzy nie brali udziału w wojnach. W tych czasach straż była jedynym inspiratorem działań społecznych i jedynym obrońcą mieszkańców wsi.

Wyposażenie jednostki tuż po jej założeniu stanowiły: duża drewniana beczka na wodę, bosaki, drabina i kilka drewnianych wiader. Do pożaru strażacy byli wzywani dzwonem kościelnym. Dopiero po zakończeniu I wojny światowej za zebrane składki i darowizny zakupiono ręczną pompę na kołach. Obecnie druhowie dysponują lekkim samochodem marki Żuk oraz motopompą, zarząd czyni starania o doposażenie w średni samochód pożarniczy.

Po I wojnie światowej na gruncie parafialnym koło cmentarza wybudowano drewnianą remizę na sprzęt gaśniczy. Następną siedzibą straży był spichlerz z posiadłości pozostałych po dr Antonim Łuckim. Z inicjatywy ówczesnego zarządu, który stanowili: Jan Kębler, Mieczysław Liszka, Stanisław Klupa, Władysław Kuza, w latach 60-tych zakupiono działkę od miejscowego rolnika i wybudowano w czynie społecznym dom strażaka wraz z garażem. Lokal ten rozbudowano w latach 80-tych i do dzisiaj służy mieszkańcom na zebrania, szkolenia, uroczystości rodzinne, zabawy, występy i cele statutowe OSP. W 2002 roku jednostka otrzymała sztandar.

Strażacy niosą pomoc przy gaszeniu pożarów, likwidacji skutków gradobicia, huraganów i powodzi. Poza ratowaniem życia i mienia mieszkańców, druhowie biorą czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym wsi. Z inicjatywy straży organizowane są liczne akcje społeczne. Ponadto członkowie OSP-Chronów biorą czynny udział w uroczystościach kościelnych: trzymają warty przy Grobie Pańskim, uczestniczą w procesjach Bożego Ciała, odpustach, jubileuszach, a także wszystkich uroczystościach wiejskich. Organizują zbiórki na cele charytatywne.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chronowie w 2010 roku obchodziła setną rocznicę powstania.

Obecnie prezesem jest druh Henryk Zygmunt, a naczelnikiem druh Tadeusz Kozioł.