Ludowy Klub Sportowy “Gryf Chronów”

KS GryfLudowy Klub Sportowy “Gryf Chronów” jest stowarzyszeniem zrzeszającym młodzież, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków sportu. Klub został założony w sierpniu 2005 roku. Terenem jego działania jest gmina Nowy Wiśnicz a siedzibą Remiza Strażacka OSP Chronów.

Celem Klubu jest: planowanie i organizowanie życia sportowego młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z lokalnym samorządem, klubami sportowymi. Opiera on swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
Treningi odbywają  się na boisku sportowym w Chronowie. 15 sierpnia 2010 roku otwarta i poświęcona została szatnia, powstała dzięki zaangażowaniu sponsorów klubu Gryf Chronów, Zarządu Klubu, Sołtysa miejscowości i Gminy Nowy Wiśnicz.

Galeria zdjęć z archiwum LKS Gryf Chronów.