Zdalna Szkoła

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.  Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla uczniów terenu z Gminy Nowy Wiśnicz.

Aktualności