Nabór kandydatów na członków składu Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/230/16 Rady Miejskiej z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Nowego Wiśnicza w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 14.11.2016 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: fundusze@nw.nowywisnicz.p,
    w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
  • bezpośrednio do pok. 22 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
    w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Burmistrz Nowego Wiśnicza. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Burmistrza Nowego Wiśnicza zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

 Załączniki:

  1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.
  2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

ODWZOROWANIE OGŁOSZENIA (PDF)

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

Download (PDF, 493KB)

FORMULARZ W WERSJI DO EDYCJI (DOC)

Regulamin Komitetu Rewitalizacji.

Download (PDF, 1.52MB)

REGULAMIN (DOC)

Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych
projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz wraz z załącznikami

Download (PDF, 297KB)