Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Połom Duży – etap A1

W dniach od 01 lipca do 31 lipca 2019 r. można ponownie zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Połom Duży – etap A1.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04 lipca 2019 r. w Sali Kina w Nowym Wiśniczu o godz. 16:00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Połom Duży etap A1 znajduje się w BIP.