Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz

Publikujemy Zarządzenie Nr I/103/2019 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 27.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag, złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informujemy, że w wyniku rozpatrzenia uwag zachodzi konieczność ponowienia opinii i uzgodnień projektu studium w niezbędnym zakresie. Zależnie od treści uzyskanych ponownych stanowisk organów, sposób rozpatrzenia niektórych uwag może ulec zmianie. Ewentualne zmiany rozstrzygnięć uwag będą przedmiotem odrębnego zarządzenia. Po ostatecznym rozpatrzeniu uwag, będzie możliwość zapoznania się z ustaleniami studium na kolejnym wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu, które orientacyjnie planowane jest na wrzesień/październik 2019.

Pełna treść zarządzenia zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.