Informacja o zmianie Zarządzenia Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany SUiKZP Gminy Nowy Wiśnicz

Zarządzenie NR I/207/19 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr I/103/19 z dnia 27.06.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Download (PDF, 3.11MB)

.