Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz

W dniach od 08 stycznia do 07 lutego 2020 r. można ponownie zapoznać się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędą się w dniu 06 lutego 2020r. w sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu (dawne kino):

  • o godz. 1600 – dla miejscowości: Stary Wiśnicz, Kobyle, Nowy Wiśnicz i Wiśnicz Mały, Kopaliny, Olchawa;
  • o godz. 1800 – dla miejscowości: Leksandrowa, Połom Duży, Chronów, Łomna, Muchówka, Królówka.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz, będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w dniach: 20  stycznia 2020 r. i 06 lutego 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Uwagi można składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 marca 2020 r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany SUiKZP gminy Nowy Wiśnicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znajduje się w BIP.