Gospodarka odpadami – druk deklaracji

Pierwszą deklarację składamy w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości lub od momentu powstania na niej odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi śmierć mieszkańca, wówczas w takim przypadku można dokonać korekty deklaracji do sześciu miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Jeżeli w danej nieruchomości następuje zmiana liczby osób zamieszkałych np. urodzenie dziecka, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, zgon, zmiana miejsca zamieszkania, powrót z za granicy lub studiów (wcześniej odpisanych osób) lub zgłoszenie kompostowania bioodpadów należy złożyć nową deklarację!

Ważne! Osoby, które uprzednio złożyły deklarację o posiadaniu kompostownika, nie muszą składać nowych deklaracji.

Druk deklaracji dostępny jest tutaj

Wszelkie informacje dotyczące systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych (stan konta podatnika „opłaty śmieciowej”) można uzyskać pod numerem telefonu: 14 685 09 14, 14 68 509 47 lub 533 373 541.