Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B” (OSIEDLE LESZCZYNY)

W dniach od 24.06.2020 r. do 24.07.2020 r. można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowego Wiśnicza z częścią miejscowości Stary Wiśnicz i Leksandrowa – etap „B” (Osiedle Leszczyny) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu (ul. Rynek 38;  32-720 Nowy Wiśnicz, w sali dawnego kina) od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony został również na stronie internetowej www.nw.nowywisnicz.p w zakładce: Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 17.07.2020 r. w sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu (dawne kino) – o godz. 14-tej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że:

– w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób nie większa niż przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji,

– w przypadku większej niż dopuszczalna liczba osób zainteresowanych udziałem w dyskusji, zostanie ona ponowiona w tym samym dniu w celu zapewnienia możliwości udziału wszystkim zainteresowanym,

– w przypadku zmiany przepisów termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymw nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2020 r.