Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Stary Wiśnicz – etap A

W dniach od 08.07.2020 r. do 05.08.2020 r. można zapoznać się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza – etap „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono w holu budynku Ratusza, Rynek 1, 32-720 Nowy Wiśnicz, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (pn. w godz.: 8.00 – 16.00, wt – pt: 7.00 – 15.00).

Bezpośredni kontakt zainteresowanych z odpowiedzialnym pracownikiem Urzędu będzie możliwy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty  i będzie się odbywała w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pok. 23, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz (nr telefonu: bezpośredni 146850930 lub przez centralę 146850910 i 146850912).

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono również na stronie internetowej www.nw.nowywisnicz.p w zakładce: Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 17.07.2020 r. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Starym Wiśniczu – Stary Wiśnicz 480 – w godz. 16-tej do 18-tej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że:

  • w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób nie większa niż przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji,
  • w przypadku większej niż dopuszczalna liczba osób zainteresowanych udziałem w dyskusji, w celu zapewnienia możliwości udziału wszystkim zainteresowanym, zostanie ona ponowiona w tym samym dniu i miejscu w godz. od 18-tej do 20-tej,
  • w przypadku zmiany przepisów termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymw nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2020 r.