Dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa”

W dniu wczorajszym tj. 8 lipca Burmistrz Nowego Wiśnicza odebrała z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego, wicemarszałka Tomasza Urynowicza i radnej Marty Mordarskiej promesę na pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej.

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 096 305,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa” operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem przedmiotowego zadania jest poprawa infrastruktury technicznej oraz poprawa warunków życia mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Leksandrowa. Wartość całej inwestycji oszacowana na podstawie kosztorysu wynosi 2 192 610,00 zł.