Ważna informacja dla przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Przypominamy, że już niebawem bo 31 lipca 2020r. upływa termin przedłożenia do wglądu w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu oryginałów umów dotyczących odbioru odpadów oraz aktualnych dowodów uiszczania opłaty za usługę przez przedsiębiorców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w których generowane są odpady.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Nowy Wiśnicz. Przedsiębiorcy prowadzący działalność lub mający siedzibę na  terenie Gminy Nowy Wiśnicz zobowiązani są do zawarcia oddzielnej umowy niezależnie od tego czy działalność jest prowadzona w miejscu zamieszkania (np. sklepy, zakłady usługowe itp.) czy też poza miejscem zamieszkania.

Obowiązkiem Urzędu Miejskiego na podstawie art. 3. ust 3 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach jest prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów komunalnych od  przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych skutkować będzie:

– nałożeniem kary grzywny na podst. art.10 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

– wszczęciem postępowania na podst. art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)