Nowe odcinki sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

Na początku lipca 2020r. zakończono prace związane z realizacją zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową przyłączy wodociągowych przy ul. Kazimierza Wielkiego i Rynku w Nowym Wiśniczu – etap I. W ramach inwestycji przebudowano ok. 280 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków za kwotę ponad 240 000,00 zł.
Zakończenie ww zadania umożliwiło Gminie Nowy Wiśnicz zawarcie umowy na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Nowym Wiśniczu realizowaną w ramach operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz, Olchawa, Leksandrowa – aglomeracja Nowy Wiśnicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 30 września 2020r. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 242 mb wraz z przykanalikami o łącznej długości 85 mb. Koszt przeprowadzonych prac zamknie się kwotą ok. 316 000,00 zł.
Ponadto w ramach powyższej operacji Gmina Nowy Wiśnicz realizuje budowę kanalizacji sanitarnej na oś. Leszczyny (Nowy Wiśnicz, Olchawa). Drugi etap prac zakłada wykonanie sieci wraz z przykanalikami o łącznej długości 125 mb. Inwestycja będzie prowadzona do 30 września 2020r. a wartość zadania to blisko 48 500,00 zł.