Zakończenie inwestycji dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 733 i działki 734 w centrum Nowego Wiśnicza – Targowica”

W ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 733 i działki 734 w centrum Nowego Wiśnicza – Targowica” przewidziane zostało spotkanie informacyjne skierowane do mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz. W związku z wystąpieniem sytuacji związanej z pandemią choroby COVID-19 i brakiem  możliwości spotkania bezpośredniego z mieszkańcami zamieszczamy artykuł dotyczący w/w projektu.

Zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie działki nr 733 i działki 734 w centrum Nowego Wiśnicza – Targowica” finansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja Przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Zakres prac obejmował przebudowę boiska do piłki ręcznej/nożnej (mini), boiska do siatkówki/koszykówki, budowę bieżni służącej do rekreacji, obiektów małej architektury tj. siłowni zewnętrznej, ławek, stojaków na rowery, montażu piłkochwytów. Celem projektu było stworzenie odpowiedniej przestrzeni publicznej mającej wpływ na poprawę jakości życia i wzrost atrakcyjności społecznej mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz, rozwój oraz poprawę dostępności do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Obiekt będzie służył przede wszystkim rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Wybrane urządzenia siłowni zewnętrznej dostosowane zostały również do wydajności i możliwości treningu osób starszych. Powstały kompleks sportowy jest doskonałym miejscem do spędzania czasu wolnego całych rodzin.

Wartość projektu zgodnie z umową dotacji opiewa na kwotę 1 212 576,45 zł w tym dofinansowanie  wyniosło 674 173,12  zł.

logo_fund.strukturalne i inwestycyjne