Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu MPZP obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem “Śródmieścia” – etap A oraz do prognozy oddziaływania na środowisko

Zarządzenie I/174/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 9 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza – etap „A” oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Zarządzenie Burmistrza