Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniach od 23 października do 13 listopada 2020 r. będzie można ponownie zapoznać się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu podlegają: części tekstowe projektu studium oraz rysunki projektu studium, w zakresie wprowadzonych zmian, których obszary zostały na tych rysunkach graficznie wyróżnione oraz skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko obejmująca część tekstowa wraz z częścią graficzną w zakresie wprowadzonych zmian, których obszary zostały graficznie wyróżnione na rysunku prognozy.

Projekt ww. dokumentu zostanie udostępniony w holu budynku Ratusza, Rynek 1, 32-720 Nowy Wiśnicz w godzinach pracy urzędu (pn. w godz.: 8.00 – 16.00, wt – pt: 7.00 – 15.00), na  stronie internetowej w zakładce: Aktualności – Planowanie Przestrzenne – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Bezpośredni kontakt zainteresowanych z odpowiedzialnym pracownikiem Urzędu będzie możliwy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty  i będzie się odbywał w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pok. 23, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz (nr telefonu: bezpośredni 146850930 lub przez centralę 146850910 i 146850912).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 05 listopada 2020r. w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu w godz. 16:00-18:00, adres ul. Szkolna 1, 32-720 Nowy Wiśnicz. 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że:

  • w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób nie większa niż przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji,
  • w przypadku większej niż dopuszczalna liczba osób zainteresowanych udziałem w dyskusji, w celu zapewnienia możliwości udziału wszystkim zainteresowanym, zostanie ona ponowiona w tym samym dniu i miejscu o godz. 18-tej,
  • w przypadku zmiany przepisów termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz, będzie pełnił dyżury autorskie w sali narad Rady Miejskiej w Budynku Ratusza w Nowym Wiśniczu w dniach: 05 listopada 2020 r. i 12 listopada 2020 r. w godzinach od 09.00 do 15.00.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną spotkanie z dyżurującym projektantem studium będzie możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty (nr telefonu: bezpośredni 146850930 lub przez centralę 146850910, 146850912).

Uwagi można będzie składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2020 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu – Rynek 38, 32 – 720  Nowy Wiśnicz albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@nw.nowywisnicz.p bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Nowego Wiśnicza.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz:

Download (PDF, 953KB)