Komunikat w sprawie transmisji on-line z sesji otwarcia ofert w dniu 06.11.2020 r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:
1. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej nr 26/4 w m. Leksandrowa”
2. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olchawa i Leksandrowa”.
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn.:
1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej nr 26/4 w m. Leksandrowa” nastąpi poprzez transmisję on-line. W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 11:30.
2. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olchawa i Leksandrowa” nastąpi poprzez transmisję on-line. W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 6 listopada 2020 roku o godz. 12:30.
Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod poniższym linkiem:
https://panel.isesja.pl/b/adm-d6c-akg
Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych:  „W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.”