Komunikat w sprawie transmisji on-line z sesji otwarcia ofert w dniu 07.12.2020 r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.:
 „Przebudowa drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra na odcinku I – w km od 0+043 do km 0+342, na odcinku II – w km od 0+696 do km 0+877 w miejscowości Chronów, Gmina Nowy Wiśnicz” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 580273K Chronów – Krasna Góra na odcinku I – w km od 0+043 do km 0+342, na odcinku II – w km od 0+696 do km 0+877 w miejscowości Chronów, Gmina Nowy Wiśnicz” – zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych nastąpi poprzez transmisję on-line.
W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 7 grudnia 2020 roku o godz. 10:30.

Możliwość obejrzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod poniższym linkiem:
https://panel.isesja.pl/b/adm-d6c-akg

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: ” W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.”