Komunikat w sprawie transmisji on-line z sesji otwarcia ofert w dniu 11.12.2020 r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu do pełnienia funkcji przedszkola”.
W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu do pełnienia funkcji przedszkola” nastąpi poprzez transmisję on-line.
W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 11 grudnia 2020 roku o godz. 11:30.
Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod poniższym linkiem: https://panel.isesja.pl/b/adm-d6c-akg

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: ” W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.”