Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”- Od 1 stycznia 2021 !!!!!

Od 1 stycznia 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie będzie udzielać dofinansowań dla kotłów na paliwa stałe opalanych węglem/ekogroszkiem.

Zmiana w zasadach finansowania nie wynika ze zmian Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ale z przyjętego dnia 28 września 2020 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego Nowego Programu Ochrony Powietrza. Realizacja Programu nie może być sprzeczna z zapisami prawa miejscowego, wynika z tego że od początku 2021 roku nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na kotły zasilane paliwem stałym (węgiel/ekogroszek) ze środków publicznych. Co ważne, zapis ten nie dotyczy projektów w czasie realizacji! Kluczowym kryterium możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania dla kotłów opalanych węglem (poza spełnieniem obligatoryjnych zapisów Programu) będzie data złożenia wniosku o dofinansowania w Wojewódzkim Funduszu. Wszystkie wnioski złożone do dnia 31 grudnia 2020 r. zostaną rozpatrzone wg. obecnie obowiązujących przepisów prawa. Wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 1 stycznia 2021 r. w Wojewódzkim Funduszu w sprawie uzyskania dotacji na zakup nowego źródła ogrzewania, jakim będzie kocioł na węgiel czy ekogroszek nie będą mogły być pozytywnie rozpatrzone. Każdy taki wniosek będzie wymagał korekty oraz zmiany planowanego systemu ogrzewania.

Dodatkowo przypominamy, że Mieszkańców Małopolski dotyczą zapisy :

1. Uchwały antysmogowej – do końca 2022 roku należy wymienić wszystkie kotły na paliwa stałe, które nie spełniają co najmniej 3 klasy ekoprojektu. Kompleksowa informacja na temat regulacji dotyczących ochrony jakości powietrza można znaleźć na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/,

Dzięki realizacji zapisów i uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza przewidywane jest osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 do roku 2023 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026.

2. Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego z dnia 28 września 2020 r.

najważniejsze regulacje dotyczące paliw stałych !!!

Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w Małopolsce będzie mogło obejmować:

  • od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji),

  • od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).

Poza Krakowem pozostanie możliwość instalacji ze środków własnych i eksploatacji kotłów na węgiel, drewno i biomasę oraz kominków i ogrzewaczy zgodnych z obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski (standard ekoprojektu).

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/

Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” NOWE ZASADY

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

W dniu 15 maja 2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania), a od 21 października 2020 r. możliwe jest złożenie wniosków dla Beneficjentów, którzy kwalifikują się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania).

W ramach Programu jest możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2020r.

Program umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2020 r.

Jak można otrzymać środki z Programu „Czyste Powietrze”?

Pierwszym krokiem jest rejestracja na https://portal.wfos.krakow.pl/ z którego należy pobrać wniosek- będzie on w formie aktywnego PDF, dzięki czemu zawiera szereg podpowiedzi oraz ułatwień dla osób wypełniających.

Ten sam wniosek należy także wydrukować, podpisać (będą na nim nadpisane sumy kontrolne) i przesłać lub złożyć go osobiście do Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 12 lub do urzędu gminy, która zawarła porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW w Krakowie.

Wniosek musi wpłynąć do Funduszu w wersji papierowej i elektronicznej, a za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej lub datę nadania w placówce pocztowej (data stempla).

Alternatywną drogą złożenia wniosku jest użycie portalu gov.pl: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze .

Po zalogowaniu się Profilem Zaufanym trzeba wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go (korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego) potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Gdzie szukać informacji o Programie?

Szczegółowa lista inwestycji, na którą można otrzymać dofinansowanie oraz wymagane dokumenty i załączniki są opisane w Programie „Czyste Powietrze”, w zakładce Programu na stronach Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie, na Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie oraz na stronie Programu Priorytetowego.