Komunikat w sprawie transmisji on-line z sesji otwarcia ofert w dniu 18.01.2021 roku

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olchawa i Leksandrowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Wiśnicz poza granicami aglomeracji – Etap I.”

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olchawa i Leksandrowa w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Wiśnicz poza granicami aglomeracji – Etap I.” nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 18 stycznia 2021 roku o godz. 11:30.

Możliwość obejrzenia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod poniższym linkiem:

https://panel.isesja.pl/b/adm-d6c-akg 

Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: ” W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.”