Komunikat w sprawie transmisji on-line z sesji otwarcia ofert w dniu 25.01.2021 r.

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Wiśnicz w okresie od 01.04.2021 roku do 31.12.2022 roku.”

W zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowania przetargowego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Nowy Wiśnicz w okresie od 01.04.2021 roku do 31.12.2022 roku.” nastąpi poprzez transmisję on-line.
W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 25 stycznia 2021 roku o godz. 12:00.

Możliwość oglądnięcia transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod poniższym linkiem:
https://panel.isesja.pl/b/adm-d6c-akg
Zgodnie z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych: ” W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.”