Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza – etap „C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz klauzula informacyjna RODO

W dniach od 09.07.2021r. do 30.07.2021r. można zapoznać się z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Wiśnicza – etap „C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniono do publicznego wglądu w dniach od 09.07.2021 r. do 30.07.2021 r. w holu budynku Ratusza w Nowym Wiśniczu (Rynek 1, 32-720 Nowy Wiśnicz) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (w godz.: pn: 8.00-16.00, wt-pt: 7.00-15.00).
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest również na stronie internetowej www.nw.nowywisnicz.p oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 14.07.2021 r. w formie online i rozpocznie się o godz. 9.00; link do panelu: Publiczna dyskusja – Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Wiśnicza – etap „C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
https://panel.isesja.pl/b/adm-aky-ju9
Zalogowanie nie wymaga podawania hasła. W okienku „Wprowadź swoje imię!” prosimy wpisać imię i nazwisko i następnie kliknąć Dołącz.
Bezpośredni kontakt zainteresowanych z pracownikiem Urzędu będzie możliwy wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty i będzie się odbywał w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz (nr telefonu: bezpośredni 14 685 09 30 lub przez centralę 14 685 09 10 i 14 685 09 12).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz na zasadach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2021 r. 

OBWIESZCZENIE