Rusza nowa część programu „CZYSTE POWIETRZE” – wsparcie nawet do 69 tys. zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił od dnia dzisiejszego tj.25.01.2022 r. nabór wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz zmiany programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie części 1 i części 2.
Dotychczas w „Czystym Powietrzu” obowiązywały dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Wprowadzono nową (trzecią) części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych.
Dla kogo dofinansowanie w Części 3 programu?
Beneficjentem Części 3 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
• jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
– 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:
-serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym), lub
-aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW – konieczne dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:
za pośrednictwem gminy, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub
– poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub
-bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 19 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 25.01.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania zgodnie z Częścią 3 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 3 programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

ZMIANA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”:

Dodatkowo, od dnia 25.01.2022 r. wprowadza się do Programu:
1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
-Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
-Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).
2. Pozostałe istotne zmiany:
Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
-Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
-Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.
W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:
-Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
-Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
-Wzór Wniosku o płatność.

UWAGA!!!
Ponadto WFOŚiGW w Krakowie informuje, że dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – link do tej strony jest dostępny na Portalu Beneficjenta właściwego wfośigw oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze (nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf).

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:
https://portal.wfos.krakow.pl/
https://www.wfos.krakow.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/