Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu

Wstęp deklaracji:
Urząd Miasta i Gminy w Nowym Wiśniczu, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony 
https://nw.nowywisnicz.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Adres korespondencyjny: Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz
Telefon: +48 14 685 09 12
Fax: +48 14 685 09 11
E-mail: 
um@nw.nowywisnicz.p

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-01

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed dniem 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego.

 • Część z publikowanych plików multimedialnych (zdjęć) nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed dniem 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu Miejskiego.

 • Zamieszczone nagrania z sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu opublikowane przed dniem 2020-10-21 nie posiadają napisów.

 • Część zamieszczonych na stronie informacji publicznych w postaci załączników nie jest zgodna ze standardem WCAG 2.1 (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Ułatwienia na stronie nw.nowywisnicz.p
Strona posiada następujące ułatwienia:

 • dedykowany kontrast dla dostępności,

 • możliwość zmiany wielkości czcionki,

 • mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,

 • możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

 • możliwość skoku do etykiety “więcej”, przewinięcie informacji do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą,

 • obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,

 • automatyczne skalowanie strony do szerokości okna wyświetlacza,

 • elementy statyczne strony internetowej posiadają natywnie odpowiedni kontrast,

 • możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami, słowami, wierszami, paragrafami (akapitami),

 • możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji za pomocą przewijanego slidera,

 • mapa strony,

 • zamieszczone nagrania z sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu od dnia 2020-10-21 posiadają napisy.

Data sporządzenia deklaracji i sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono w dniu 2020-06-02 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paulina Roman
e-mail: 
proman@nw.nowywisnicz.p
Telefon: 14 685 09 45 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura skarg i wniosków:


Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: 
www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:
Siedziba Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu:
Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście od strony Rynku oraz wejście od strony parkingu urzędu (od ul. Długiej)

 2. Do wejścia prowadzą:

 • od strony Rynku wejście bezpośrednio z chodnika po pięciu lub siedmiu stopniach schodów, przy schodach dostępna jest barierka;

 • od strony parkingu urzędu możliwe jest wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 1. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 2. W budynku nie ma windy.

 3. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze urzędu.

 4. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.

 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny lub głosowy – tablica informacyjna z wykazem pokoi, informacja (parter).

 5. Kasa urzędu dostępna na parterze budynku – istnieje możliwość płatności bezgotówkowych.

 6. Zapewnienie kontaktu z pracownikiem Urzędu na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami
  w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika urzędu przyjmującego wniosek
  o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

 7. W obiekcie nie zapewniono obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego.

Aby skutecznie komunikować się z Urzędem Miejskim w Nowym Wiśniczu, w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz,
 • wysłać e-mail na adres: um@nw.nowywisnicz.p,
 • przesłać wniosek elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /26xl7d5cxo/skrytka,
 • wysłać fax na numer: 14 685 09 11,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:

14 685 09 12 (sekretariat urzędu), interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym.