Zdalna Szkoła Plus

Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 105 000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Komputery będą przeznaczone dla rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego