Stanowisko Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie przebiegu projektowanej drogi DK75 względem granic gminy Nowy Wiśnicz, w związku z przygotowywanym studium korytarzowym

Informuję, że w dniu 26. 10. 2017 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim, z inicjatywy przedstawiciela GDDKiA, spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 75 (DK75) – na etapie Studium Korytarzowego.

W odpowiedzi na przedstawione na spotkaniu warianty przebiegu drogi zajęłam stanowisko w piśmie z dnia 09.11.2017r. znak RR-ZGP.670.5.2017, którego treść przedstawiam w załączeniu.

Informuję także, że została przeprowadzona debata publiczna w sprawie przebiegu drogi, w formie ankiet wypełnianych przez zainteresowane osoby składanych do tut. Urzędu oraz obejmująca zebranie wiejskie, jakie miało miejsce w dniu 12.11.2017 r. w Chronowie. Jej wyniki zostaną opracowane w tut. Urzędzie i przedstawione do publicznej wiadomości oraz zostaną przesłane firmie Halcrow Group Sp. z o.o.
Oddział w Polsce reprezentującej GDDKiA wraz z kopiami ankiet.

Download (PDF, 1.78MB)