Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz

Publikujemy Zarządzenie Nr I/192/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 7 października 2020r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Download (PDF, 12.94MB)

Pełna treść zarządzenia zamieszczona jest również w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:

Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.