Od grudnia nowe stawki opłat za odpady

Szanowni Mieszkańcy!
Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, iż zgodnie z podjęta uchwałą nr XXII/219/20 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty oraz uchwałą nr XXII/220/20 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 21 października 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z dniem 1 grudnia br. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będą:
24,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny,
21,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny i jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym
48,00 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Dlaczego wysokość stawek uległa zmianie ?
Wzrost stawek spowodowany jest znacznym wzrostem ilości odpadów odbieranych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w bieżącym roku oraz stale rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów komunalnych, na które wpływ ma wiele czynników m.in.:
* Zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
Od 2020 r. roku w całej Polsce zniesiono ryczałtową metodę rozliczania wykonawców odbierających odpady komunalne. Obecnie odbiór i zagospodarowanie odpadami pomiędzy gminą, a firmą dokonywane jest na podstawie ilości odebranych odpadów w tonach.
* Ceny energii, koszty pracy
Na podwyżkę stawek za gospodarkę odpadami wpływają rosnące w latach 2016-2020 koszty:
paliwa – wzrost aż o 40%, energii elektrycznej – o aż 67% oraz płacy minimalnej – o 25%.
* Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej
W 2017 r. drastycznie wzrosła tzw. „opłata środowiskowa” za umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca 2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do 270,00 zł za tonę. Przekłada się to na koszty prowadzenia działalności.
* System gospodarki odpadami musi się bilansować
Zgodnie z przepisami nałożonymi przez ustawodawcę system powinien się bilansować, tzn. koszty funkcjonowania systemu muszą być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców. Co więcej ilość odpadów z roku na rok wzrasta (2014 r. – 1325,60 Mg, 2015 r.– 1329,40 Mg, 2016 r. – 1745,46 Mg, 2017 r. – 1779,50 Mg, 2018 r.– 1999,40 Mg, 2019 r. – 2317,92 Mg a w I półroczu 2020 roku 1260,78 Mg), a ilość odbieranych odpadów jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen usługi za odbiór i zagospodarowania odpadów. W przypadku Gminy Nowy Wiśnicz to koszt rzędu blisko 3 mln zł rocznie.