Informacja dotycząca PSZOK-u

PSZOK mieści się na  ul. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu i czynny jest w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 15:00  z wyjątkiem Świąt i dni wolnych od pracy.
PSZOK to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Nowy Wiśnicz mogą dostarczyć odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. „opłaty śmieciowej”) wnoszonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
Przywożąc odpady do punktu należy zabrać aktualny dowód uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w formie papierowej), który będzie warunkiem przyjęcia odpadów.
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane oraz właściwie zabezpieczone odpady komunalne, w szczególności:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 200 kg rocznie z jednej nieruchomości z podziałem na:

  • odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone),
  • odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
  • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),
  • odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.),
  • odpady z drewna (stolarka okienna i drzwiowa, resztki paneli podłogowych, boazerii itp.),
  • odpady opakowaniowe (pojemniki po piance, puszki po farbach i inne);

Z wyłączeniem materiałów izolacyjnych tj.: (styropian budowalny, wata szklana, papa oraz różnego rodzaju pokrycia dachowe)

2) zużyte opony (wyłącznie od samochodu osobowego i pojazdu jednośladowego) – do 6 sztuk rocznie z jednej nieruchomości;
3) papier, tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale opakowania wielomateriałowe;
4) odpady wielkogabarytowe wytworzone w gospodarstwie domowym w tym: meble z wyposażenia wnętrz, meble ogrodowe, choinki sztuczne, zabawki i przedmioty o dużych rozmiarach, wykładziny, styropian poprzemysłowy pochodzący z handlu jako opakowanie sprzętu AGD, RTV, skrzynie i pojemniki na owoce itp.;
5) opakowania po środkach i substancjach niebezpiecznych (farby, lakiery, rozpuszczalniki, opryski itp.);
6) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

UWAGA! Przypominamy iż istnieje możliwość nieodpłatnego oddania w sklepie starego bądź zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w momencie zakupu nowego.

7) zużyte baterie, świetlówki i żarówki;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
9) popiół
Za odpady wymienione w punkcie 1 i 2 w ilości przekraczające ustalony limit pobierana będzie opłata w wysokości:
1) 1,00 zł brutto za każdy kilogram odebranych odpadów budowalnych i rozbiórkowych ,
2) 10,00 zł brutto za każdą kolejną sztukę zużytych opon.

Styropian budowlany nie stanowi odpadu komunalnego i w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest przyjmowany do PSZOK przy ul. Jana Matejki oraz nie jest odbierany od mieszkańców.
*MATERIAŁY IZOLACYJNE oraz zużyte opony z maszyn rolniczych można zgłaszać do firmy TRASZKAN, która za odpłatnością odbierze je bezpośrednio z nieruchomości w wyznaczonym terminie.
Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie lub porzucanie odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. lasach, polach). Powoduje to wielkie straty dla przyrody i nas samych.

Ważne:
PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
PSZOK nie przyjmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, oraz z nieruchomości niezamieszkałych.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – Zarządzenie I/198/2019

Regulamin realizacji usług dodatkowych dla mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz – Zarządzenie I/36/2020