Apel o segregowanie odpadów komunalnych oraz racjonalne nimi gospodarowanie

Analiza comiesięcznych raportów składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Nowy Wiśnicz wykazała wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych.

Tak utrzymująca się tendencja skutkować może koniecznością kolejnego podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady już w domu, zależy ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Prawidłowa segregacja oznacza redukcję ilości odpadów zmieszanych, co przekłada się na niższe koszty ponoszone przez gminę (czyli nas wszystkich) i daje lepszy wskaźnik poziomu recyklingu odpadów. Poziom ten został ustalony dla samorządów przez Ministra Środowiska – z każdym rokiem jest coraz wyższy i coraz trudniej będzie go nam wszystkim osiągnąć.

Niestety w dalszym ciągu nie wszyscy mieszkańcy naszej gminy rozumieją potrzebę segregacji odpadów oraz pozbywania się ich w sposób właściwy.

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca odbierający odpady tj. firma TRASZAKAN S.F.Z SROKA Spółka Jawna z Zegartowic ma obowiązek zgłaszać do gminy każdy przypadek braku prowadzenia segregacji odpadów. Prowadzone kontrole i dokumentacja zdjęciowa przekazywana przez firmę potwierdzają zupełny brak stosowania przez niektórych mieszkańców właściwej segregacji.
Przypominamy, że brak prawidłowej segregacji będzie skutkował naliczeniem podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie jest to kwota 48,00 zł/osoby.
Dlatego zwracamy się do wszystkich mieszkańców – dbajmy o przestrzeganie zasad poprawnej segregacji odpadów. W urzędzie dostępne są ulotki informujące jakie odpady wrzucać do danego worka lub pojemnika. Ponadto wszystkie informacje znajdują się również na stronie internetowej urzędu w zakładce Gospodarka Odpadami.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy prowadzą wzorową selekcję odpadów przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Należy pamiętać, że stosując się do zasad segregacji odpadów wnosimy swój wkład w poprawę jakości powietrza, gleby i wody. Ograniczamy również liczbę odpadów w swoim otoczeniu.
Proponujemy mieszkańcom wdrożenie dobrych praktyk w tym zakresie:
• zmniejszajmy objętość odpadów poprzez zgniatanie butelek i puszek po napojach, kartonów po sokach lub mleku, a także poprzez składanie opakowań papierowych i kartonów przed ich wyrzuceniem;
• nie pozostawiajmy odpadów obok pojemników;
• dokonujmy świadomych i rozsądnych decyzji zakupowych, aby nie wytwarzać więcej odpadów, niż jest to konieczne;
• nie zaśmiecajmy lasów, przydrożnych rowów, łąk, gdzie tworzą się dzikie wysypiska odpadów;
• nie bądźmy obojętni – zwróćmy uwagę sąsiadowi.