Rozstrzygnięcie Burmistrza Nowego Wiśnicza w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz po III wyłożeniu do publicznego wglądu

Publikujemy Zarządzenie Nr I/240/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Download (PDF, 307KB)

Download (PDF, 598KB)

Download (PDF, 1.06MB)