Dofinansowanie do wymiany starych kotłów w ramach środków unijnych

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie dofinansowanie na zadanie pn.: „Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) – ETAP II”. (NIE DOTYCZY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE). W związku z powyższym osoby zainteresowane wymianą starych kotłów tzw. „kopciuchów” opalanych paliwem stałym – węgiel, drewno (nie dotyczy kotłów gazowych), winny złożyć do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu na dziennik podawczy deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą informacyjną. Na złożone dokumenty Urząd nie udziela pisemnych odpowiedzi. Złożone dokumenty nie uprawniają Wnioskodawcy do rozpoczęcia inwestycji związanej z wymianą kotła, może to nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą.
Burmistrz Nowego Wiśnicza zachęca wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji dotyczących uczestnictwa w projekcie. Zgodnie z wnioskiem o dotację planowana jest wymiana starych, nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe źródło ciepła na paliwo gazowe (147 szt.) i biomasę (3 szt.), oraz przystosowanie instalacji wewnętrznych do nowego źródła ciepła w 150 budynkach.
O uczestnictwie w projekcie decydowała będzie kolejność składania deklaracji.

Najważniejsze informacje dotyczące projektu:
1. Dofinansowanie będzie udzielane tylko Wnioskodawcom, których gospodarstwa domowe zlokalizowane są na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
2. Dofinansowanie nie będzie udzielane do montażu kotła w nowo oddawanych do użytku budynkach czy też w budynkach będących w budowie.
3. Dofinansowanie nie może być udzielone do zadań, które zostały zakończone (brak możliwości refundacji kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy dotacji z gminą).
4. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości, który wykaże czy istnieje konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej, określi jej ewentualny zakres oraz moc i inne parametry nowego źródła ciepła. W przypadku wykazania w wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego, że istnieje konieczność przeprowadzenia procesu modernizacji energetycznej nieruchomości, możliwość uzyskania dofinansowania jest warunkowana przeprowadzeniem przez Wnioskodawcę na własny koszt procesu modernizacji energetycznej, (audyt jest bezpłatny).
5. Wnioskodawca będzie zobowiązany do likwidacji starego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania. Na potwierdzenie utylizacji należy dostarczyć stosowne zaświadczenie.
6. Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł, przy czym wysokość dofinansowania do kotła będzie uzależniona od mocy kotła. W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania urządzenia będzie można pozyskać dodatkowe dofinansowanie maksymalnie do 6 tys. zł. Łącznie dofinansowanie może wynieść nie więcej niż 14 tys. zł. Wszystkie koszty związane z wymianą kotła, które będą przewyższać limit dotacji pokrywać będzie Wnioskodawca.
7. Przy udzielaniu dotacji nie ma zastosowania kryterium dochodowe.
8. Planowana przez Wnioskodawcę inwestycja musi skutkować osiągnięciem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2 co najmniej o 30 % w odniesieniu do istniejących już instalacji. W przypadku wykazania przez audyt energetyczny, że efekt ekologiczny na tym poziomie nie zostanie osiągnięty, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie przez Gminę o braku możliwości otrzymania dotacji.
9. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wnioskodawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Gminę na piśmie, przedstawiając oryginały faktur dokumentujących zakres i wartość przeprowadzonych prac.
Wszelkich informacji na temat projektu udziela Zespół ds. pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr. tel. 14 68 509 26 lub 35.

DEKLARACJA UDZIAŁU I ANKIETA INFOMACYJNA