Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr I/25/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 6 lutego 2020r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu.

Członkami Komisji są przedstawiciele Rady Miejskiej Nowego Wiśnicza, Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, Policji, specjaliści z zakresu, terapii, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Nowy Wiśnicz. Komisja działa w następującym składzie:

PrzewodniczącyPan Marcin Daniec,
Z-ca Przewodniczącego Pani Aneta Feliksiak,
Sekretarz- Pani Aneta Mazanek,

Członkowie:

Pan Przemysław Krzyżak,
Pani Anna Jasińska-Kruk,
st. sierż. Łukasz Śmiałek,
ks. Łukasz Gazda,
Pani Beata Ruśnica.

2. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Nowego Wiśnicza;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 3. Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Gminny Program Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu,
 • uchwała Nr XLVII/450/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018r. z późn.zm w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowy Wiśnicz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • uchwała Nr XLVII/451/18 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Nowy Wiśnicz,
 • zarządzenie Nr I/25/20 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu .

  4. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych współuzależnionych, w tym:

 • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie.

 2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
 • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
 • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.

 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:

 • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
 • podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
 • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

 • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
 • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
 • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

 • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
 • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Wiśniczu pracuje na posiedzeniach , które są zwoływane w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu, w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dotkniętych przemocą Rynek 16, I piętro, pok.nr 6 w Nowym Wiśniczu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucje pomocowe.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż na terenie gminy funkcjonuje

1. Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz dotkniętych przemocą, Rynek 16, I piętro, pok.nr 6 w Nowym Wiśniczu gdzie dyżur pełni:

-terapeuta uzależnień

mgr Beata Ruśnica

we wtorek od 16.00 do 18.00

– psycholog

mgr Bogusława Cholewa

w każdą pierwszą i trzecią środę od 13.00 – 17.00

-pracownik socjalny

W każdy czwartek 13.00-15.00

Natomiast w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4 , I piętro (wejście od ul. Kmitów):

-psycholog

mgr Marta Bogacz

– w każdą drugą środę miesiąca oraz ostatni piątek miesiąca

od godziny 12.00 do 17.00

Ponadto można korzystać z

3. Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Bochnia na ul. Storynka 10 ( obok gabinetu rehabilitacji) rejestracja czynna pod nr tel. 881 046 956 w :

Poniedziałek 1200-2000

Wtorek 1300 – 2000

Środa 1300 – 2000

Czwartek 900 – 2100

Piątek 800 – 1100

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do korzystania z pomocy. Jednocześnie informujemy, iż porady udzielane przez terapeutę i psychologów są całkowicie nieodpłatne dla mieszkańców naszej gminy, a osoby zgłaszające się po pomoc mogą liczyć na fachową pomoc i pełną dyskrecję.