Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz

W dniach od 10 stycznia 2019 r. do 08 lutego 2019 r. można zapoznać się z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany SUiKZP rozwiązaniami odbędą się w dniu 07 lutego 2019 r. w sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu (dawne kino):

  • o godz. 16:00 – dla miejscowości: Stary Wiśnicz, Kobyle, Nowy Wiśnicz, Wiśnicz Mały, Kopaliny, Olchawa;
  • o godz. 18:00 – dla miejscowości: Leksandrowa, Połom Duży, Chronów, Łomna, Muchówka, Królówka.

Przedstawiciel pracowni projektowej opracowującej projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Wiśnicz będzie pełnił dyżury autorskie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w dniach: 16.01.2019 r i 07.02.2019 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 marca 2019 r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany SUiKZP gminy Nowy Wiśnicz

Mapy w wysokiej rozdzielczości znajdują się pod linkami poniżej:

Rysunek projektu studium zagospodarowania

Rysunek kierunków zagospodarowania

Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko

TOM  I UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Download (PDF, 10.04MB)

Download (PDF, 1.85MB)

 

TOM II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Download (PDF, 565KB)

Download (PDF, 1.93MB)

 

WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY NOWY WIŚNICZ STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1

Download (PDF, 12.6MB)

 

Prognoza oddziaływania na środowisko do SUiKZP gminy Nowy Wiśnicz

Download (PDF, 5.25MB)

Download (PDF, 1.94MB)

 

DRUK UWAGI DO PROJEKTU STUDIUM

Download (PDF, 259KB)

DRUK UWAGI DO PROJEKTU PROGNOZY

Download (PDF, 249KB)